Algemene voorwaarden; Myma Home Staging

Download als PDF PDf

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
a. Opdrachtgever; de wederpartij van Myma Home Staging
b. Myma Home Staging; de styliste van Myma Home Staging.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Myma Home Staging en een opdrachtgever waarop Myma Home Staging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Myma Home Staging, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte en bevestiging
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Myma Home Staging gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Myma Home Staging is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reiskosten worden apart in rekening gebracht.
4. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Myma Home Staging eerst nadat deze schriftelijk door Myma Home Staging zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Myma Home Staging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Myma Home Staging het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan Myma Home Staging aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Myma Home Staging worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Myma Home Staging zijn verstrekt, heeft Myma Home Staging het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Het advies is slechts een advies en de uitwerking is afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van Myma Home Staging. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door Myma Home Staging gegeven advies.
5. De afspraak met Myma Home Staging kan door de opdrachtgever tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen de 24 uur voor de aanvang van het advies door de opdrachtgever wordt geannuleerd of de opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal Myma Home Staging € 100.= in rekening brengen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Myma Home Staging zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Myma Home Staging de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
5. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Myma Home Staging alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden en indien Myma Home Staging zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door Myma Home Staging in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Myma Home Staging op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schades.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Myma Home Staging behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.
2. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Myma Home Staging dezelfde zorg aanwenden die hij dien gaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Myma Home Staging op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;
a. Na het sluiten van de overeenkomst aan Myma Home Staging ter kennis genomen omstandigheden geven Myma Home Staging goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien Myma Home Staging de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is
2. In de genoemde gevallen is Myma Home Staging bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Myma Home Staging schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeenkomen. Het honorarium is inclusief BTW.
2. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of consult pakket. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Myma Home Staging geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Noodzakelijke reiskosten worden naast het honorarium afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10. Betalingen
1. Betalingen door opdrachtgever dient te plekke vooraf aan het consult contant te worden voldaan, tenzij door Myma Home Staging anders met opdrachtgever voorafgaand aan het advies is overeengekomen.
2. Is de opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hier uit voortvloeiende (buitenrechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer Myma Home Staging evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Myma Home Staging en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Myma Home Staging onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
6. Wanneer een opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Myma Home Staging zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
7. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de opdrachtgever waardoor van Myma Home Staging redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/zij de opdracht verder vervult, heeft Myma Home Staging het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft hij/zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Indien Myma Home Staging aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd;
1. De aansprakelijkheid van Myma Home Staging, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Myma Home Staging beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Myma Home Staging of haar ondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Myma Home Staging geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Myma Home Staging niet in staat is haar verplichtingen na te komen
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Myma Home Staging opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Myma Home Staging niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Myma Home Staging bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q.uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q.uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Myma Home Staging en de opdrachtgever is Spaans recht van toepassing.

Myra Bakker